Subsidie

SUBSIDIE BESCHIKBAAR

Het ministerie van OCW heeft voor de periode 2015-2020 subsidie beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs op basisscholen. Met dit geld, ondergebracht in de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ kunnen scholen meer en betere muzieklessen gaan verzorgen.


Het doel van subsidieverlening is het verstrekken van projectsubsidies voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed onderwijs in het primair onderwijs door deskundigheidsbevordering van de leraren die voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd en het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie.


De subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Scholen kunnen hiervoor een aanvraag indienen.


VOORWAARDE

Een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie is expliciete aandacht voor de wijze waarop opgedane kennis wordt gedeeld met andere scholen binnen het bestuur of de regio.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Scholen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij:

    1. Structureel muzieklessen gaan verzorgen

    2. Leraren gaan trainen in het geven van muziekonderwijs

    3. Verbinding maken tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt een school gevraagd een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met minimaal één lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd wat het doel is van de samenwerking en hoe er wordt samengewerkt op minimaal twee van de drie bovenstaande onderdelen uit de aanvraag.


BEGROTING

Bij het aanvragen van subsidie dient een begroting te worden meegestuurd.


Meer Informatie?

- Wie kan een aanvraag indienen? - Waarvoor kan ik subsidie aanvragen? - Waar moet een aanvraag aan voldoen? - Hoe werkt het? Het antwoord op deze vragen en meer informatie over de subsidie en de samenwerkingsovereenkomst is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

;